HomeKorisni linkovi

Korisni linkovi

 

 

  • online vlasnički list

http://e-izvadak.pravosudje.hr/home.htm

  •  online posjedovni list

http://www.katastar.hr/dgu/ind.php

  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

 

8