HomeUsluge i novostiPostupak legalizacije bespravne gradnje!

Postupak legalizacije bespravne gradnje!

 • Osnovni uvjet za oza­kon­jenje bespravnog ili pro­tupravnog objekta je ishođenje Rješenja o izve­de­nom stanju.
  Pos­tu­pak za dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju pokreće stranka zaht­jevom prema upravnom tijelu (odjel za gra­diteljstvo) područne ili lokalne samouprave najkas­nije do 3o. lip­nja 2013.,  odnosno do 31. pros­inca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.Uz zaht­jev je potrebno izra­diti i priložiti doku­mentaciju ovisno o veličini zgrade, a one su podi­jel­jene u četiri kategorije:

  Prema ukup­noj brutto površini kat­e­gorije su: Iznad 400m², do 400m², do 100m² i pomoćni objekti do 50m².
  Nakon anal­ize  pri­h­vaćanja ponude, slijedi:

  Izlazak na teren i geodetska  izm­jera, te izrada doku­mentacije:

  • geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe ishođenja Rješenja o izvedenom stanju (izrađuje ovlašteni geodet)
  • arhitek­tonske snimke (izrađuje ovlašteni arhitekt)
  •  te izjava sta­tičara (za iznad 400m²).

  Kada je izrađena tehnička doku­mentacija predaje se zaht­jev za izda­vanje rješenja o izve­de­nom  u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave (nadležno upravno tijelo prema defini­ciji zakona). Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (cca 70kn).
  Nadležni ref­er­ent  nakon što pre­gleda pro­jekte, izvrši oče­vid i prov­jeru na terenu te ustanovi da objekt odgo­vara uvje­tima za legal­izaciju u skladu sa pos­to­jećim zakonom, šalje pro­jekte za obračun  Naknade za legal­izaciju, a naknadno i za obračun komu­nalnog i vodnog doprinosa.
  Plaćanje  Naknade za legal­izaciju ili min­i­malno prve rate
  Dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanjučiji je sas­tavni dio tehnička doku­mentacija izrađena u pos­tupku legalizacije

  Važne napomene:

  • Komu­nalni i vodni dopri­nos plaćaju se nakon dobi­janja Rješenja o izve­de­nom stanju. Obročno plaćanje je moguće uz poček od god­inu dana.
  • Rok za pod­nošenje zaht­jeva 30.lipnja 2013, odnosno 31.12.2012 za objekte sa Rješen­jem za rušenje
  • Legal­izaci­jom objekta se ne rješavaju imovin­sko pravni odnosi već samo legal­nost objekta
  • Za legal­izaciju nado­grad­nje radi se nova doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje raz­lika između legalnog dijela i nado­građenog dijela bez dozv­ole. Dopri­nosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nado­građeni dio
  • Kod defini­ranja kat­e­gorije objekta računa se osnovni dio i nadogradnja

   

Komentari su zatvoreni.