HomeUsluge i novostiZakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 016/2007)

 

 

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, NN 61/11)

http://www.zakon.hr/z/225/Zakon-o-obavljanju-geodetske-djelatnosti

 

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, NN 25/09, 148/09)

http://hidra.srce.hr/arhiva/263/26986/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2681.htm

 

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

Komentari su zatvoreni.