HomeUsluge i novostiŠto je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

legalizacija
 1. Objekti iznad 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Zaht­jevne zgrade.
  U zaht­jevne zgrade ubra­jaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne nam­jene bez obzira na nji­hovu ukupnu površinu. Radi se dakle o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nado­grad­nja tada se ona pri­braja ostalom legal­nom dijelu zgrade. Jed­nos­tavno rečeno legal­izacija  nado­grad­nje od npr. 70m² na stam­beni objekt od  350m² iziskuje izradu doku­mentacije za preko 400m² odnosno zaht­jevnu zgradu.Doku­mentacija koju je potrebno naprav­iti za legal­izaciju zaht­jevne zgrade je sljedeća:

  • tri prim­jerka arhitek­tonske snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu
  • izjava ovlaštenog inžin­jera građevine da zgrada ispun­java bitan zaht­jev mehaničke otpornosti i sta­bil­nosti prema propisima vre­mena kada je zgrada rađena ili današn­jim propisima
  • tri prim­jerka geo­detske snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.

  Za zgrade javne nam­jene svih veličina uz gore nave­denu doku­mentaciju potrebno još dostaviti izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inžin­jera građev­inarstva, elek­trotehnike i stro­jarstva da zgrada ispun­java  zaht­jeve sig­urnosti korištenja i zaštite od požara prema odgo­vara­jućim propisima.

 2. Objekti ukupne brutto površine manje od 400m² i veće od 100m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Manje zaht­jevna zgrada. Tu se ubra­jaju još i poljoprivredni objekti ukupne brutto površine manje od 1000m².
  U slučaju legal­izacije nado­grad­nje ista se računa tako da se njena površina pri­broji na ostatak objekta koji je već legalan. Npr. za legal­izaciju nado­grad­nje od 50m²  na objekt od 80m²  potrebno je izra­diti doku­mentaciju za Manje zaht­jevnu zgradu, odnosno zgradu iznad 100m², a manje od 400m².  Ipak u tome slučaju iako se radi doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje između osta­log raz­lika prije i poslije nado­grad­nje, dopri­nosi prema državi i naknada za legal­izaciju se plaća samo za neza­koniti (nado­građeni) dio.Potrebna doku­mentacija koja se pri­laže zaht­jevu za legal­izaciju je sljedeća:

  • tri prim­jerka snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inžin­jeru građevinarstva
  • tri prim­jerka geo­det­skog snimka* izrađenog po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.


  Zaht­jev za legal­izaciju potrebno je pre­dati najkas­nije do 30.lipnja 2013., odnosno do 31.prosinca 2012. za objekte koji imaju Rješenje za uklan­janje.

 3. Objekti ukupne brutto površine manje od 100m² i objekti poljoprivredne nam­jene do 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Jed­nos­tavna zgrada.Potrebna doku­mentacija koja se pri­laže zaht­jevu za legal­izaciju jed­nos­tavne zgrade je sljedeća:
  • iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade, te obračunske veličine zgrade prema poseb­nim propisima kojima se ure­đuje obračun komu­nalnog dopri­nosa i vodnog dopri­nosa. Izrađeno od ovlaštenog inžin­jera arhitek­ture ili ovlaštenog inžin­jera građevinarstva
  • tri prim­jerka geo­det­skog snimka izrađenih po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.
  • foto doku­mentacija svih pročelja zgrade
  • iskaz podatak za obračun naknade za legal­izaciju, izrađen od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inžin­jera građevinarstva

  Zaht­jev za legal­izaciju potrebno je pre­dati najkas­nije do 30.lipnja 2013., odnosno do 31.12.2012. za objekte koji imaju Rješenje za uklan­janje.

 4. Prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. pomoćni objekti odnosno pomoćne zgrade defini­raju se kao zgrade jedne etaže tlocrtne površine manje od 50m² u funkciji osnovne zgrade koja je već legalna.Zaht­jevu za legal­izaciju pomoćne zgrade potrebno je priložiti:
  • tri prim­jerka kopije katas­tarskog plana
  • akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

  Pos­tu­pak legal­izacije pomoćne zgrade ne zaht­jeva izradu tehničke doku­mentacije ovlaštenih arhitekata, geo­deta ili inžin­jera građevine. Investi­tori ga ner­i­jetko mogu obav­iti sami ili uz stručnu pomoć ili vođenje nekog iz nave­denih struka.
  *Za legal­izaciju pomoćnog objekta ne plaćaju se komu­nalni i vodni dopri­nos već samo naknada za legalizaciju.

4 Odgovora na Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

 1. feniks48 says:

  Ovo je lijepo objašnjeno, ali po meni ima nedoumice, kako za mene vjerujem i za još nekoga.
  Pod pojmom “Objekti ukupne brutto površine” da li se tu smatra bruto površine (govorim o legalizaciji nadogradnje na već legalizirani objekat) legaliziranog i bespravno sagrađene nadogradnje zajedno (ukupno) ili samo bruto površina bespavnio sagrađenog dijela.
  Konkretno:
  Ukupna bruto površina legalnog objekta je 70 m.kv. a nelegalnog 65 m.kv.
  Pod pojmom “ukupna bruto površina” kako ste vi naveli iz ovog slučaje 70+65=135 m.kv ili samo 65 nelegalno sagrađenog (dograđenog) objekta.
  Nasam se da je razumljivo
  Hvala
  Pozdrav

 2. geoistra says:

  Poštovani,

  Vaša zgrada spada u skupinu manje zahtjevne zgrade (od 100 do 400 m2).

 3. ana says:

  Poštovani
  susjedi s južne i zapadne strane moje parcele sagradili su kuće preko 400m2 i visinom od 12 m /p+kat+kat + visoko.potk./ Ta visina ugrožava moju parcelu iz razloga što zaklanja sunce i znatno je obezvrijedila. Zbog tolike visine osunčanost parcele je malena.
  Da li će te građevine biti legalizirane.
  S poštovanjem
  ANA

 4. geoistra says:

  Poštovana,

  prije donošenja rješenja nadležno upravno tijelo dužno je stranki pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.

  Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je:

  podnositelj zahtjeva za donošenje tog rješenja,
  vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada,
  vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta i
  jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

  Stranka u postupku se poziva za uvid u spis radi izjašnjenja dostavljanjem na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju.

  Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, rješenje o izvedenom stanju dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je doneseno rješenje.

  Važno je napomenuti:

  Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja.

  Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju za zgradu prekida se do okončanja sudskog spora.Stranka koja se nije odazvala pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.

  Članak 5 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 propisuje kako se na nezakonito izgrađenoj zgradi može protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža. Ako prostornim planom za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>