HomeUsluge i novostiŠto je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

 1. Objekti iznad 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Zaht­jevne zgrade.
  U zaht­jevne zgrade ubra­jaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne nam­jene bez obzira na nji­hovu ukupnu površinu. Radi se dakle o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nado­grad­nja tada se ona pri­braja ostalom legal­nom dijelu zgrade. Jed­nos­tavno rečeno legal­izacija  nado­grad­nje od npr. 70m² na stam­beni objekt od  350m² iziskuje izradu doku­mentacije za preko 400m² odnosno zaht­jevnu zgradu.Doku­mentacija koju je potrebno naprav­iti za legal­izaciju zaht­jevne zgrade je sljedeća:

  • tri prim­jerka arhitek­tonske snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu
  • izjava ovlaštenog inžin­jera građevine da zgrada ispun­java bitan zaht­jev mehaničke otpornosti i sta­bil­nosti prema propisima vre­mena kada je zgrada rađena ili današn­jim propisima
  • tri prim­jerka geo­detske snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.

  Za zgrade javne nam­jene svih veličina uz gore nave­denu doku­mentaciju potrebno još dostaviti izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inžin­jera građev­inarstva, elek­trotehnike i stro­jarstva da zgrada ispun­java  zaht­jeve sig­urnosti korištenja i zaštite od požara prema odgo­vara­jućim propisima.

 2. Objekti ukupne brutto površine manje od 400m² i veće od 100m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Manje zaht­jevna zgrada. Tu se ubra­jaju još i poljoprivredni objekti ukupne brutto površine manje od 1000m².
  U slučaju legal­izacije nado­grad­nje ista se računa tako da se njena površina pri­broji na ostatak objekta koji je već legalan. Npr. za legal­izaciju nado­grad­nje od 50m²  na objekt od 80m²  potrebno je izra­diti doku­mentaciju za Manje zaht­jevnu zgradu, odnosno zgradu iznad 100m², a manje od 400m².  Ipak u tome slučaju iako se radi doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje između osta­log raz­lika prije i poslije nado­grad­nje, dopri­nosi prema državi i naknada za legal­izaciju se plaća samo za neza­koniti (nado­građeni) dio.Potrebna doku­mentacija koja se pri­laže zaht­jevu za legal­izaciju je sljedeća:

  • tri prim­jerka snimke izve­denog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inžin­jeru građevinarstva
  • tri prim­jerka geo­det­skog snimka* izrađenog po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.


  Zaht­jev za legal­izaciju potrebno je pre­dati najkas­nije do 30.lipnja 2013., odnosno do 31.prosinca 2012. za objekte koji imaju Rješenje za uklan­janje.

 3. Objekti ukupne brutto površine manje od 100m² i objekti poljoprivredne nam­jene do 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Jed­nos­tavna zgrada.Potrebna doku­mentacija koja se pri­laže zaht­jevu za legal­izaciju jed­nos­tavne zgrade je sljedeća:
  • iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade, te obračunske veličine zgrade prema poseb­nim propisima kojima se ure­đuje obračun komu­nalnog dopri­nosa i vodnog dopri­nosa. Izrađeno od ovlaštenog inžin­jera arhitek­ture ili ovlaštenog inžin­jera građevinarstva
  • tri prim­jerka geo­det­skog snimka izrađenih po ovlaštenom inžin­jeru geo­dez­ije u slučaju da zgrada nije katas­tarski evi­den­ti­rana kako je izve­dena. U suprot­nom dovoljne su kopije katas­tarskog plana.
  • foto doku­mentacija svih pročelja zgrade
  • iskaz podatak za obračun naknade za legal­izaciju, izrađen od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inžin­jera građevinarstva

  Zaht­jev za legal­izaciju potrebno je pre­dati najkas­nije do 30.lipnja 2013., odnosno do 31.12.2012. za objekte koji imaju Rješenje za uklan­janje.

 4. Prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. pomoćni objekti odnosno pomoćne zgrade defini­raju se kao zgrade jedne etaže tlocrtne površine manje od 50m² u funkciji osnovne zgrade koja je već legalna.Zaht­jevu za legal­izaciju pomoćne zgrade potrebno je priložiti:
  • tri prim­jerka kopije katas­tarskog plana
  • akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

  Pos­tu­pak legal­izacije pomoćne zgrade ne zaht­jeva izradu tehničke doku­mentacije ovlaštenih arhitekata, geo­deta ili inžin­jera građevine. Investi­tori ga ner­i­jetko mogu obav­iti sami ili uz stručnu pomoć ili vođenje nekog iz nave­denih struka.
  *Za legal­izaciju pomoćnog objekta ne plaćaju se komu­nalni i vodni dopri­nos već samo naknada za legalizaciju.

Komentari su zatvoreni.