HomeUsluge i novostiGeodetske usluge

Geodetske usluge

Geodetske usluge su danas neophodne te  se prilikom izmjere  utvrđuje “pravo” stanje katastarskih čestica, odnosno da li stanje terena ( najčešće se odnosi na uređenje međa i na postojeće objekte na terenu) odgovara upisu u gruntovnici           (vlasničkom listu) i stanju upisa u katastru (posjedovnom listu), što je temelj prilikom kupnje/prodaje.

Predmet poslovanja društva Geoistra d.o.o. naveden je u sudskom registru trgovačkog suda , a u nastavku su navedene najtraženije geodetske usluge te pojašnjenje istih.

POSEBNA GEODETSKA  PODLOGA (PGP)

PGP je kartografska pdloga (digitalni ortofotoplan s visinskim prikazom-slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) pzrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina, a služi za projektiranje i izradu idejnih projekata te lokacijskih dozvola.

PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:
1. diobe ili spajanja katastarskih čestica,
2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja,
3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra,
4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama,
5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica,
6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica,
7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku,
8. provedbe u zemljišnoj knjizi,
9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige,
10. ispravljanja propusta u održavanju katastra,
11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije,
12. promjene područja i granica katastarskih općina.

Parcelacijski elaborati podrazumijevaju geodetske elaborate kojima se parceliraju katastarske čestice  na više manjih ili spajaju. Parcelacijski elaborati u građevinskoj zoni mogući su u skladu s određenom dozvolom (npr. lokacijska dozvola) kojoj mora prethoditi PGP.  Svrha parcelacijkih elaborata je višestruka, ovisno o potrebama i zahtjevima stranaka, a u načelu se radi o sređivanju imovinsko -pravnih odnosa, provedbu dokumenata i akata prostornog uređenja, izvlaštenja, eksproprijacije i dr.

GEODETSKI ELABORAT ISKOLČENJA

  • iskolčavanje objekata
  • komunalnih instalacija (vodovoda, plinovoda, el. vodova, kanalizacija…)
  • terena (visinsko iskolčenje terena, vodotoka, kanala…)

 

Komentari su zatvoreni.