• Novo- 3D prikaz programom sketchup! Novo- 3D prikaz programom sketchup!
  • Postupak legalizacije bespravne gradnje! Postupak legalizacije bespravne gradnje! Osnovni uvjet za oza­kon­jenje bespravnog ili pro­tupravnog objekta je ishođenje Rješenja o izve­de­nom stanju. Pos­tu­pak za dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju pokreće stranka zaht­jevom prema upravnom tijelu (odjel za gra­diteljstvo) područne ili lokalne samouprave najkas­nije do 3o. lip­nja 2013.,  odnosno do 31. pros­inca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.Uz zaht­jev je Read more…
  • Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata? Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata? Objekti iznad 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Zaht­jevne zgrade. U zaht­jevne zgrade ubra­jaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne nam­jene bez obzira na nji­hovu ukupnu površinu. Radi se dakle o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nado­grad­nja tada se Read more…
  • Zakoni i pravilnici Zakoni i pravilnici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 016/2007)     Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, NN 61/11) http://www.zakon.hr/z/225/Zakon-o-obavljanju-geodetske-djelatnosti   Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, NN 25/09, 148/09) http://hidra.srce.hr/arhiva/263/26986/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2681.htm   Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx  
  • Što je potrebno znati !? Što je potrebno znati !?
  • Geodetske usluge Geodetske usluge Geodetske usluge su danas neophodne te  se prilikom izmjere  utvrđuje “pravo” stanje katastarskih čestica, odnosno da li stanje terena ( najčešće se odnosi na uređenje međa i na postojeće objekte na terenu) odgovara upisu u gruntovnici           (vlasničkom listu) i stanju upisa u katastru (posjedovnom listu), što je temelj prilikom kupnje/prodaje. Predmet poslovanja društva Geoistra d.o.o. Read more…

Postupak legalizacije bespravne gradnje!

Osnovni uvjet za oza­kon­jenje bespravnog ili pro­tupravnog objekta je ishođenje Rješenja o izve­de­nom stanju. Pos­tu­pak za dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju pokreće stranka zaht­jevom prema upravnom tijelu (odjel za gra­diteljstvo) područne ili lokalne samouprave najkas­nije do 3o. lip­nja 2013.,  odnosno do 31. pros­inca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.Uz zaht­jev je Read more…

Što je potrebno od dokumentacije za legalizaciju objekata?

Objekti iznad 400m² uvršteni su u prema Zakonu o legal­izaciji iz 2012. u kat­e­goriju Zaht­jevne zgrade. U zaht­jevne zgrade ubra­jaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne nam­jene bez obzira na nji­hovu ukupnu površinu. Radi se dakle o ukup­noj brutto površini svih etaža jedne zgrade, a kada se legal­izira nado­grad­nja tada se Read more…

Zakoni i pravilnici

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 016/2007)     Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, NN 61/11) http://www.zakon.hr/z/225/Zakon-o-obavljanju-geodetske-djelatnosti   Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, NN 25/09, 148/09) http://hidra.srce.hr/arhiva/263/26986/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2681.htm   Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx  

Geodetske usluge

Geodetske usluge su danas neophodne te  se prilikom izmjere  utvrđuje “pravo” stanje katastarskih čestica, odnosno da li stanje terena ( najčešće se odnosi na uređenje međa i na postojeće objekte na terenu) odgovara upisu u gruntovnici           (vlasničkom listu) i stanju upisa u katastru (posjedovnom listu), što je temelj prilikom kupnje/prodaje. Predmet poslovanja društva Geoistra d.o.o. Read more…